Magyar Remekírók - Új Folyam

A Szépirodalmi Könyvkiadó népszerű sorozatát 2001-ben indította újra a Kortárs Kiadó. Klasszikus szerzők teljes életművét vagy életművének átfogó, reprezentatív válogatását, illetve egy-egy irodalmi korszak vagy csoportosulás antologikus összefoglalását adják a sorozat darabjai, rendkívül alapos, filológiailag, irodalomtörténetileg színvonalas feldolgozásban, gondos szerkesztéssel: életrajzi adatokkal, gazdag jegyzetanyaggal, szómagyarázatokkal, keletkezéstörténettel – gyakran pótolva az esetleg még hiányzó kritikai kiadást is.
ISSN 0133-1035
A sorozat szerkesztőbizottsága: Alexa Károly, Fábri Anna, Jankovics József, Kulcsár Szabó Ernő, Kulin Ferenc, Madas Edit, Szilágyi Márton, Szörényi László, Tüskés Gábor.
Sorozatszerkesztők: Mátis Lívia (†2006), Szalai Anna.


Cikkek a sorozatról:

Alexa Károly: Magyar Remekírók = Forrás: Új Könyvpiac, 2002. március
P.K.: Újraindul a régi sorozat = Forrás: HetiVálasz, 2002/2.

Évtizedek óta nem jelent meg Babits teljes tanulmányírói és esszéírói tevékenységét felkaroló gyűjtemény. E hiánypótló kötet a készülő kritikai kiadás eredményeire épült, öt ciklusba sorolva a babitsi esszéírói életművet. A sorozat hagyományának megfelelően a szövegekhez jegyzetanyag, név- és szómagyarázat, utószó és életrajz járul.
4500 Ft
3600 Ft
A sok éven át készített, legújabb tudományos eredményeket is tükröző antológia két vaskos kötete nyolcvankét szerzőjével páratlan részletességgel mutatja be az időszakot – jegyzetapparátussal, név- és szómagyarázatokkal, életrajzokkal, utószóval.
9000 Ft
7200 Ft
Napjaink tudományos életének jellegében és nagyságrendjében szinte egyedülálló vállalkozása ez az antológia, mely a Magyar Remekírók sorozat 1979-ben megjelent Magyar gondolkodók – 17. század című kötetének rég várt folytatása. A felvilágosodás kritikai szemléletének hatására a 18. században jelentősen felgyorsult a humán tudományok elkülönülése, s az egyre nagyobb számban megjelenő magyar nyelvű könyvek biztosították a hatalmas új ismeretanyag széles körű terjedését. A szorosabb értelemben vett szaktudományos források mellett számos irodalmi igényű tudományos és tudományos ismeretterjesztő munka született. A téma irodalomtörténeti jelentőségét elsősorban az adja, hogy a széppróza fő forrása ebben az időszakban az értekező próza, s a kötet szövegeinek nagy része idetartozik.
6000 Ft
4800 Ft
A válogatásantológia az I. kötethez hasonlóan kritikai jegyzetekkel ellátott forrásközlés, melynek fő célja tájékoztatni a vallási, valláskritikai, erkölcsi, nevelési, államelméleti, politikai, jogi, társadalmi és művészeti, esztétikai gondolkodás 18. századi állapotáról, fontosabb kérdésföltevéseiről, célkitűzéseiről és alakulásáról, irodalmi és pragmatikus szövegek, valamint a megértést megkönnyítő jegyzetek segítségével. A gyűjteményben a négy témakörben – vallás, nevelés, társadalom, művészetek – összesen százhét, többségében nyomtatott, kisebb részben kéziratos forrás részlete olvasható, melyeknek korábban jóval kevesebb, mint egyharmada jelent meg modern kiadásban. A szövegek közül csaknem húsz, latin, illetve német eredeti alapján készült fordítás itt jelenik meg először. A válogatásban több olyan szerző is jelen van, akit eddig nem tartott számon az irodalom- és eszmetörténet, s számos esetben a legfrissebb kutatási eredményeket és eddig ismeretlen szövegeket adunk közre. Az összeállítás hozzájárul a századra vonatkozó eddigi tudás felülvizsgálatához, új képet ad arról, hogyan kapcsolódott össze a felvilágosodás mint a század egyik meghatározó eszmei, filozófiai mozgalma és mint történeti konstrukció a múltból eredő társadalmi, eszmei, kulturális, tudományos és más tényezőkkel, s árnyaltan mutatja be a kor áramlatok és ellenáramlatok, hagyomány és megújulás állandó kölcsönhatása által meghatározott összetettségét.
7000 Ft
5600 Ft
Mikszáthnak több mint harminc éve nem jelent meg olyan gyűjteményes kötete, mely ilyen bőséggel tartalmazza kisprózai életművét, mint ez a válogatás: szinte valamennyi elbeszélését, karcolatait, és politikai publicisztikájának jelentős darabjait veheti kézbe egy kötetben az olvasó. A szöveghez – a sorozat hagyományainak megfelelően – gazdag jegyzetanyag, szómagyarázat és életrajz járul.
4500 Ft
3600 Ft
A Magyar Remekírók sorozat Szabó Dezső-kötetének célkitűzése, hogy a nagyközönség előtt nagyobbrészt csak az Elsodort falu írójaként ismert szerző tanulmányaiból, esszéiből, pamfletjeiből adjon bőséges és reprezentatív válogatást, bemutatva a magyar és a világirodalom nagy alkotóival (Berzsenyi, Petőfi, Eötvös Józsefről, Ady, Rousseau) és fontos jelenségeivel (futurizmusról, magyar irodalomtörténet-írás) foglalkozó tanulmányírót. A kötet tartalmaz továbbá vitairatokat, pamfleteket (pl. a magyar miniszterelnökökhöz írt nyílt leveleit Tisza Istvántól Kállay Miklósig, a Szekfű Gyulával vagy Németh Lászlóval folytatott polémia szövegeit).
4500 Ft
3800 Ft
Vajda Péter a reformkor mértékadó, nagy hatású írója, újságírója, politikusa volt (hatással volt Petőfire és az egész '48-as nemzedékre) - ám az utókor elfelejtette. Jóllehet, az irodalmi orientalizmus tőle fakad (s visz Jókaiig), ahogy az első szabadvers-kísérletek is. A litterátor szakma csak napjainkban fedezi fel újból és kezdi értékelni kivételesen gazdag életművét. Szépirodalmi munkáit, a Dalhon teljes szövegét, valamint tanulmányait és publicisztikai írásait adjuk közre jegyzetekkel, név- és szómagyarázatokkal, utószóval és életrajzzal.
4500 Ft
3600 Ft
Az 1958-as Zrínyi-összes óta az eddigi legteljesebb – az elmúlt évtizedek kutatási eredményeire építő – kiadás a költői művek és a prózai írások mellett több mint négyszáz levelet, valamint emlékiratokat tartalmaz. A művekhez bőséges jegyzetanyag, név- és szómagyarázat, életrajz és utószó kapcsolódik. Sajtó alá rendezte: Hausner Gábor, Kovács Sándor Iván, Kulcsár Péter
4500 Ft
3600 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!