2001-ben megjelent könyvek

"Az ünnepet várva az advent minden estéjén meséltem egy-egy karácsonyi történetet a gyermekeimnek. A legszebb huszonötöt nyújtom át az olvasónak, a huszonnégy adventi napra és a Szentestére. Ezek a történetek hatéves kortól mindenkinek szólnak, s tán mindnyájunknak segítenek, hogy egy kicsit jobbak legyünk, és tisztultabb szívvel ünnepeljünk." – mondja a kötetről a válogató, E. Román Kata. A könyvet – melyben többek között Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Fekete István, Ottlik Géza, Andersen és Mauriac történetei olvashatók – a tizennégy éves Bácsi Boglárka huszonöt, egész oldalas rajza díszíti.
1850 Ft
1480 Ft
Lírai hangvételű regény egy sváb falu történetéről, a letelepedéstől napjainkig. A személyes, családi történetek több évszázados, mitikus háttérben elevenednek meg: egymásra rakódnak itt az egyes elbeszélők emlékei, sorsai, vállalt vagy elfelejtett hagyományai. A kötetet számos korabeli dokumentum fényképe díszíti.
1960 Ft
1570 Ft
Az 1999-ben elhunyt irodalomtörténész életműve összefoglalásának is tekinthető ez a posztumusz kötet, melynek bizonyos darabjai már 1976-ban, szerb nyelven napvilágot láttak. Az 1973-ra tervezett, magyar nyelvű kiadás kudarca a szerző ellen indított politikai támadássorozattal magyarázható. – A tizenegy fejezetből álló munka a századfordulótól a II. világháború végéig követi részletesen a magyar irodalmat, áttekintő fejezetekkel (a századelő művészi törekvései, a háború és a forradalmak, a magyar avantgárd stb.) és több mint harminc portréval. Az 1945 utáni korszakot felölelő fejezet mellett külön foglakozik a határon túli magyar irodalommal is.
2100 Ft
1680 Ft
A századforduló egyik jelentős írója, a Temesvárott élő Gozsdu Elek és a művelt fiatalasszony, Weisz Anna 1906 és 1915 között szinte naponta váltottak levelet – elbeszélve egymásnak a velük történteket, vallottak érzéseikről, kulturális élményeikről, örömeikről és fájdalmaikról, majd könyvvé szerkesztették a kötete, s úgy hagyatkoztak, hogy csak 2000-ben jelenjék meg. A levelezése teljes terjedelmében e kötetben lát napvilágot. Az igazi szecessziós hangulatú korrespondencia ez, számtalan utalással kortárs személyiségekre – írókra, művészekre – művekre és eseményekre, melyek közt a tájékozódást bőséges jegyzetanyag segíti.
2500 Ft
2000 Ft
Jánosy István drámáiban a világ- és magyar történelem mozzanatait eleveníti fel Jézus szenvedéstörténetétől Szent István utolsó napjain át a bibliafordító, nyomdász Sylvester János élettörténetéig.
1300 Ft
1040 Ft
Az elsőköteteseket közreadó sorozat e könyvének szerzője azokhoz az alkotókhoz tartozik, akik egyik oldalról a szakmai felkészültség, másik oldalról pedig az élményintenzitás feszítésében hozzák létre műveiket. Verseiben a formai fegyelem mélyen átélt emberi válságokkal, vibráló érzelmekkel, érzelmi kíváncsisággal párosul.
650 Ft
520 Ft
Kiss Anna új versei olyan mitikus, külön-világokat képeznek, melyek a költőnő lírájának terei, tehát majd’ mindegyik vers a maga metaforáját építi fel, így tartalmuk szétválaszthatatlanná válik szuggesztív képi köntösüktől. Titokzatos világ Kiss Annáé, de a metaforikus képek erős hangulati töltésén túl az is vonzóvá teszi költészetét az olvasó számára, hogy az autentikus, végletesen független személyiség jelenléte minden versmozzanatban érezhető, és etikai tartást sugalmaz, sőt diktál: aki értő/megértő olvasója, maga is átélheti a szabad, erős ember derűjét.
1700 Ft
1360 Ft
Az 1990-es években került elő annak a debreceni tervezőmérnöknek a kézirata, aki 1956. szeptember 23-ától november 4-éig szinte percről percre feljegyezte a forradalom és a szabadságharc mozzanatait, a debreceni és az országos eseményeket – mindazt, amit személyesen megélt, valamint az újságokból és a rádióból megtudott. Kahler Frigyes gazdag magyarázó jegyzetanyaggal látta el a kivételes értékű dokumentumot, mely nemcsak a debreceni, hanem a teljes magyarországi ’56-os eseményeket idézi fel hitelesen és tanulságosan.
1400 Ft
1120 Ft
A sok éven át készített, legújabb tudományos eredményeket is tükröző antológia két vaskos kötete nyolcvankét szerzőjével páratlan részletességgel mutatja be az időszakot – jegyzetapparátussal, név- és szómagyarázatokkal, életrajzokkal, utószóval.
9000 Ft
7200 Ft
Marsall László az ezredfordulót megelőző években született verseiből ötvenet fűzött fel egy szálra. Az orsóra/ról fel- és lepöröghet a fonál. Össze-fűzhetők, kötözhetők gyanúsan gazdagodó maffiózók, a médiavitákban egy-másra lövöldöző vadásztársaságok, a Petőfiről jelentéseket küldő császári ágensek, az Amor Sanctust és a Profanust éneklők, az erotomán kékharisnyák, Petikéket szexuálisan beavató, felnőttesdit játszó Irmuskák, miként a magasba emelhetők a „Szerencsétlenek és esélytelenek” karjai is. A szerző tudatosan vállalja a gótika kocsmázó vagabundusainak költői, zenei és festészeti hagyományát, annak kései változatait a Carmina Buranatól Boschig, Dürerig. De Csongor is kitekerheti Faustus doktor nyakát, és Mirigy, a boszorkány akár egy durranással szétporlaszthatja a Csontlovas Halált.
1200 Ft
960 Ft
Mezei Balázs a Magyar Nemzetben és folyóiratokban rendszeresen publikáló filozófus-közíró rendszeresen foglalkozik a gondolkodás és a költészet kapcsolatával. Ezt igyekszik feldolgozni új verseskönyve is, melyben a misztikummal érintkező filozófiai belátás költői formában tükröződik. A hagyományos lírai témájú – például szerelmes darabok éppúgy az egzisztenciális megrendülés magas fokán izzanak, mint a bölcselet ihlette, a kifejezés szélső lehetőségeit megkísértő versek. A kötetzáró esszé nem pusztán prózai körüljárása a versek által bevilágított térnek. Más fénytörésben láttatja itt mindazt, amit a versek gondolati tágasságukkal és érzéki gazdagságukkal, misztikus kisugárzásukkal belülről kivetítve érzékeltettek: azt a sajátos világszemléletet, amely egyedülálló módon képes egyszerre és együtt befogni a napjainkban gyakran mesterségesen szétválasztott hármasságot: a filozófia, költészet és vallás egységét.
1300 Ft
1040 Ft
Férfiak és nők – ez az esszégyűjtemény fő témája, melyben olyan kérdésekre ad válaszokat Mohás Lívia író-pszichológus, hogy mitől csélcsapok a férfiak, miért lázadnak a fiúk az apák ellen, miért is férfias jellemző a farsangolás, aztán különféle női szerepeket mutat be, s azt is elemzi, hogy miért és miként vált Lady Diana az angolok példaképévé, bálványává. A záró esszében saját írói világával illusztrálva elemzi az író és a pszichológus munkássága, életstratégiája közötti különbséget.
1200 Ft
960 Ft
A Párizsban élő költő, a nyugati és hazai avantgárd vezéregyénisége, a párizsi Magyar Műhely megalapítója önéletírásának első kötete a gyermekkortól az 1956-os emigrációig tartó időszakot öleli fel, meditatív és drámai elemekkel tarkítva, a család régmúltjának történetéből kiindulva, ifjúkorán át ’56 drámai pillanataiig és a kivándorlásig. A könyvet közel hatvan dokumentummásolat illusztrálja.
2600 Ft
2080 Ft
Márta, Cipó és az elmesélő rövid, mulatságos, néha meghökkentő történeteit tartalmazza ez a mű.
650 Ft
520 Ft
A képzőművész-esszéíró regénye „egy emberkert kacagtató tragédiája” a hetvenes évek budapesti Állatkertjében játszódik, ápolók és fogvatartottjaik között. Az állatkert történetileg is hiteles, 1956 utáni különös struktúrájú világa modellként jelenik meg. A kötetet Gyulai Líviusz illusztrációi díszítik.
1960 Ft
1570 Ft
Szepesi Attila ebben az esszékötetében folytatja azt a sajátságos írói hagyományt, amelyet korábbi prózaköteteiben alakított ki: a személyes beszédmódot, a tudást-felfedezést a tágabb emberi környezetről, a természetről. Botanikatörténet, kultúr- és művelődéstörténet, história, régészet, családtörténeti emlékek, régi tájak, népek, események elevenednek meg az esszékben.
1450 Ft
1160 Ft
Öt kor – öt történet, melyeknek középpontjában a Chavrelone-i kastély áll. 1672-ben egy fiatal holland zeneszerző érkezik ide, hogy a kastély bárókisasszonyát zenére tanítsa. Itt komponálja meg titokzatos művét, az Adoniszt. Több mint három évszázad múlva egy pályája csúcsán járó karmester szintén ide tart az újonnan felfedezett darab ősbemutatójára. – A különböző korok szereplőinek életéből három-három nap történetét ismerhetjük meg: a szálak mind a Chavrelone-kastély felé futnak, mely mint az időtlenség szimbóluma mindig ugyanarról mesél: a múltról, az elmúlásról, önmagunk megtalálásának örök problémájáról.– A magyar származású, fiatal izraeli szerző első regénye héber nyelven 2001 februárjában jelent meg a Gvanim Kiadónál.
1400 Ft
1120 Ft
Vaczkó László visszaemlékezésében annak az 1966-ban leleplezett, Somló környéki ellenálló mozgalomnak állít emléket, melyről keveset tudhat a mai olvasó. A szerző gyermekkorától eleveníti fel élete eseményeit, arra keresvén választ, hogy a hazaszeretet, az ország sorsa iránt érzett felelősség miként vezette őt és társait odáig, hogy a kádári megtorlás sötét éveiben titkos szervezetet alakítsanak, és ’56 virrasztótüzét ápolják. Vaczkó Lászlóból és barátaiból nem tudta kilúgozni a kommunista önkényuralom a kötődést a szabadsághoz és a nemzethez. Ez munkált bennük a Rákosi-korszakban, majd a forradalom napjaiban, s ez őrizte meg a forradalom szellemét a kádári időkben, a börtönön innen és túl. A kötetet számos fénykép és dokumentummásolat illusztrálja.
1600 Ft
1280 Ft
A költő 1985-ben megjelent Fényszárnyak c. kötete óta keletkezett verseit tartalmazza ez a gyűjtemény, mely az életmű kiteljesedéséről tanúskodik. Költészetének mindazon erényei – a kiváló formaismeret, a lelki vívódásokat gyakran iróniával ellenpontozó hangvétel, a tájszeretet –, melyek korábban is jellemezték, mintegy összegződnek e régen várt kötetben.
2100 Ft
1680 Ft
A Kanadában élő, az Arkánum-csoporthoz tartozó, jeles magyar költő pszichológusként, művészként a lélek rezzenéseinek elmélyült ismerője, mesteri megjelenítője – miként a kötet versei is bizonyítják. Az 1999. évi Kassák Lajos-díjat Vitéz György – mint a magyar irodalom és költészet egyik legrendhagyóbb költője – kapta meg.
1200 Ft
960 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!