2002-ban megjelent könyvek

Magyarországon az első - és európai mércével nézve is - korszerű nemzetiségi törvény a kiegyezést követő évben született meg. Ez a dokumentumkötet a törvényjavaslat 1868 őszi vitájának mintegy ötven fölszólalását (vagy annak fontos részleteit) adja közre. Az előszóíró Schlett István szerint két nézőpont - a magyar nemzeti szabadelvűség és a nemzetiségi nacionalizmus - találkozási pontján keletkezett a törvény, amelynek vitája igen magas színvonalú, csakugyan szakszerű érveket ütköztető volt.
1600 Ft
1280 Ft
Az író esszéiben a természet- és a tájszeretet dominál. Szemlélődésének színhelye a kerti lugas, innen tekint körbe: kert, szőlőhegy, falu, nagyváros, Európa; utazások és gondolkodások konkrét földrajzi helyekről, Berzsenyi szülőfalujáról, Kemenesaljáról, Szombathelyről, Nyugat-Magyarországról és elfeledett emberekről: Berzsenyi Lénárdról, Eötvös Károlyról, Divald Kornélról. Színes, gazdag nyelvű esszéket Banga Ferenc illusztrációi kísérik.
2500 Ft
2000 Ft
A Londonban élő író 1998 és 2001 között született nyelvművelő írásait, irodalomkritikai, irodalomtörténeti tanulmányait, valamint az irodalmi és a tudományos közélet visszáságaival és furcsa jelenségeivel foglalkozó cikkeit és a vele készült interjúkat gyűjtötte kötetbe. Igen érdekes és olvasmányos cikkei közül – melyeket a Magyar Nemzetben, a Kortársban és más itthoni folyóiratokban közölt – nem egy vitát váltott ki. A kötet ezeknek az írásoknak nyújtja gazdag szemléjét. A szerző kivételes műveltsége, elegáns vitastílusa és kiváló humora révén a gyűjtemény minden darabja elgondolkodtató, egyben szórakoztató olvasmány.
2100 Ft
1680 Ft
A költő nyolcadik verseskötetében ritka kíméletlenséggel néz szembe önmagával: eddigi élete értelmét kutatja, betegségével és az elmúlás kínzó gondolatával szembesül, s mindeközben a régmúlt (főként az ógörög világ) képeit és megmaradt földrajzi és tárgyi emlékeit idézi erőteljes, minden érzékeny olvasót megragadó verssorokban és képekben. A versekhez látványként is igen szép képversek kapcsolódnak.
1500 Ft
1200 Ft
„Illyés Gyula életművének jelentékeny hányada minden műfajban azokat a történelmi és jelenbeli gondokat, alapvető létkérdéseinket feszegeti, amelyek magyar mivoltunkból következnek… A nemzeti gonddal szembenéző írói magatartás… ars poeticája az egész illyési életműre változatlan érvénnyel kiterjeszthető, amit ez a könyv – a költő születésének századik évfordulója tiszteletére készült válogatás öt évtized idesorolható termésének a legfontosabb írásaiból –, Az író hűsége csak megerősíthet minden olvasója szemében.
1800 Ft
1440 Ft
Illyés e részletes Petőfi-életrajzot, mely három évtizeddel ezelőtt jelent meg utoljára, eredetileg franciák számára írta, egy korábban született Petőfi-monográfiájának kibővítésével. A drámai erejű nagyregény nemcsak a magyar forradalom és szabadságharc fordulatait mutatja be, hanem azokat a vonásokat is, melyek azóta kristályosodtak ki Petőfi alakja és költészete köré. Illyés az irodalomtörténet-írás ritka bravúrját vitte véghez – könyve ezért enciklopédiaként és regényként is forgatható.
1500 Ft
1200 Ft
Jenei Gyula versei a megélt napi gondok és az azon felülemelkedni kívánó személyiség küzdelmét, az otthoni tájhoz, szülőföldhöz, családhoz kötődő ember vívódásait, elvágyódásait mutatják be. A mai, hangos és átpolitizált világban szelídségükkel, emberi melegségükkel és hivalkodásmentes szakmai tisztességükkel tűnnek ki, nem akarnak többek lenni annál, amik lehetnek: egy rossz korban hírhozók arról, hogy élnek itt olyanok is, akik nem szégyellik, hogy érzéseik, erkölcsi megfontolásaik, vágyaik, álmaik, fölöslegesnek feltűnhető érzéseik vannak, mi több, erről emlékeztetőt is hagynak nekünk.
650 Ft
520 Ft
„Kálnay Adél könyve az életről szól, s az emlékezés romantikájával átszőtt realizmusával embersorsokat mutat be, okulásképp és okolásképp egyaránt. Ez a válogatás lezár egy évtizedes alkotói korszakot, ugyanakkor egy újabbat nyit meg, míg az olvasót gondolkodásra készteti saját létéről, arról, hogy ki kovácsa saját sorsának, avagy mennyire becsülni valóan bizonytalan minden.” (Szalai Zsolt)
1900 Ft
1520 Ft
Az író hatvanadik születésnapjára jelent meg összegyűjtött verseinek kötete, harmincéves költői pálya terméséé. Formai és gondolati gazdagság bilincseli le versolvasót: találkozhat avantgárd darabokkal épp úgy, mint klasszikus versformákban írt versekkel, mesterszonett nélküli szonettkoszorúval, haikuval.
1942 Ft
1550 Ft
1973-ban, a könyvnyomtatás és könyvkiadás ötszázadik évfordulóján Csokonai Vitéz Mihály összegyűjtött munkáinak két kötetével indította Illés Endre tervei nyomán a Szépirodalmi Könyvkiadó a Magyar Remekírókat, a magyar könyvkiadás egyik legnagyobb vállalkozását. Közel száz kötet megjelenése után a sorozat 1991-ben megszakadt. A Kortárs Kiadó most arra vállalkozott, hogy megjelenteti a még hiányzó köteteket, s az olvasói igények szerint újra közreadja a korábban már megjelenteket is. A magyar millennium alkalmából indítjuk el a Remekírók új folyamát, neves irodalomtörténészek, az egyes korszakok avatott kutatói segítségével és közreműködésével.
1600 Ft
1280 Ft
Mikszáthnak több mint harminc éve nem jelent meg olyan gyűjteményes kötete, mely ilyen bőséggel tartalmazza kisprózai életművét, mint ez a válogatás: szinte valamennyi elbeszélését, karcolatait, és politikai publicisztikájának jelentős darabjait veheti kézbe egy kötetben az olvasó. A szöveghez – a sorozat hagyományainak megfelelően – gazdag jegyzetanyag, szómagyarázat és életrajz járul.
4500 Ft
3600 Ft
Mohl Hajnal vállaltan nő-költő, versei a nőként megélt szerelemről, életről, vívódásokról, küzdelmekről szólnak. Nem kapcsolódik kordivatokhoz, írásai kerülik az ironikus felhangokat és a roncsolt formákat, a nyelvi blaszfémiákat és a kötelezően elvárt ki- és beszólásokat. A nyelvbe és az emberi érzelmekbe vetett bizalom jellemzi szemléletét, emiatt munkái mögött egy múlt század végi romantikus, egy e század eleji szecessziós fiatal lányt sejtünk meg, aki a legtermészetesebb egyszerűséggel beszél a legbonyolultabb női, emberi dolgokról.
650 Ft
520 Ft
Molnár Miklós író nagyapjának, az orgoványi református tiszteletesnek 1895 és 1936 között írt naplóját adta közre. A tiszteletes községének és egyházának krónikáját írta meg naplójában. Negyvenegy olyan esztendőnek az eseményeit, melyek a 20. század első évtizedeit is magukba foglalják, az első világháborút és az azt követő küzdelmes évek történetét is. A napló igazi népi irodalom. Tájnyelvi ízekben bővelkedő, adomásan indázó, temérdek néprajzi adatot, kiskunsági eleink kultúráját megörökítő mondatai az 1919-20-as eseményekről szólva staccatósan megrövidülnek...
1900 Ft
1520 Ft
A Párizsban élő író önéletírásának második kötetében 1956-os emigrációjától számol be életéről. Párizsi egyetemi évei, a neves Magyar Műhely megalapításának története és működésének leírása a krónika főbb vonulatai. Magánéletének eseményei mellett az olvasó képet kap az ’56-os magyar emigráció első évtizedeiről, a Nyugaton élő írók hétköznapjairól, a kinti irodalmi életről is. A kötetet számos fotó és dokumentummásolat egészíti ki.
2600 Ft
2080 Ft
„Németh László egész életműve… eszményközpontú, eszményekkel telített világkép talajába gyökerezik. Ezért is az örökös feszültség a mindennapok történetének törpeségei (de még a történelem nagy eseményei) és az írói-gondolkodói világkép optimális – de korántsem mindig reális – kívánalmai között. Ugyaninnen magyarázható és érthető meg az a több mint négy évtizedes lelki és szellemi őrlődés, szenvedés, de a szenvedély is, amely ezt az alkotói, írói, gondolkodói pályát az első fénybe kerülés pillanatától a végső homályba tűnésig oly markánsan jellemezte [...]
1800 Ft
1440 Ft
Péterfy Jenő (l850-1899) életműve, jóllehet, a magyar kritikai irodalom egyik legfontosabbja, a maga teljességében mindmáig feldolgozatlan. E kötetben elsőként olvasható valamennyi – páratlan műveltségről és korszerűségről árulkodó –zenei tárgyú írása: kritikái és esszéi, számos olyan is, amelyek eddig csak németül voltak olvashatók, s könyv alakban eddig még nem jelentek meg. A szöveggondozás és a gazdag jegyzetanyag Wilheim András munkája.
1950 Ft
1560 Ft
Hogyan függ össze Szerbia bombázása azzal, hogy a népmesei tyúkocskának torkán akadt a babszem? Milyen megoldások kínálkoznak a már-már globális katasztrófával fenyegető nyestproblémára? Mire indíthatja Bachot a szétszórt mamutcsontok látványa (akiről még az is kiderülhet, hogy ő az Úr újabb megtestesülése)? – A kötet meglepő képzettársításokkal összeszőtt, eleven történetmondással előadott novellái kalandra, játékra hívják az olvasót – miközben sejthető, hogy ez a játék nem más, mint az utolsó, túlélést jelentő szalmaszál a magány tengerébe vesző ember számára.
1960 Ft
1570 Ft
Sneé új regénye az egyetemi fiatalság világába vezeti olvasóját: tudás- és karriervágy, féltékenység és szerelem, hiúság és tudományos megszállottság indulatai csapnak össze főhőse, P. körül, ki egy modern Wertherként vergődik e zűrzavaros világban.
1700 Ft
1360 Ft
A kötet Szabó Zoltán esszéiből, publicisztikájából nyújt válogatást, ’30-as években keletkezett írásoktól (Szellemi honvédelem), a Szerelmes földrajzon át az emigrációban születettekig (Ezerkilencszázötvenhat). „Szabó Zoltán valóban tudott szépen, jól, sőt nagyon jól írni. A stílus eleganciája és könnyedsége mellett elemző írásait is a képzelet és az érzések igen széles spektruma, illetve skálája jellemzi. Érvényes ez kötetbe válogatott írásokra: a publicisztikára, az esszékre, a kritikáira és az útirajzokra, illetve a tájakra ébresztő lírai prózára.
1600 Ft
1280 Ft
Ha zenéről lenne szó, bizonyára valamilyen mozartian kecses muzsikát juttatna eszünkbe az űrbetöltésnek az a változata, amely kellően hajlékony, nem rikít, de nem is szürke, s amelyikhez az irodalomban talán a szonett a legillőbb forma. A Képmutogatóban Szepesi Attila mindenesetre kétszáznál is többször előveszi ezt a szigorú szabályú, ám gazdag variációs szabadságot kínáló, s nálunk különösképp megunhatatlannak tűnő versalakzatot. A kötet már vaskos testével rekordot sejtet, a Képmutogató igazi bravúrja azonban mégsem a mennyiség… (Kelemen Lajos)
2500 Ft
2000 Ft
A nemzetközi szaktekintélynek számító irodalomtörténész újabb tanulmánykötetében a magyarországi neolatin irodalom évszázados terméséből válogat: tanulmányaiból megismerhetjük többek közt Benvenuto da Imola Dante-kommentárjának magyar vonatkozásait, a Mátyás udvarában diplomáciai tisztet betöltő Callimachos Experiens költeményei keletkezésének hátterét, valamint a morva származású humanista, Taurinus Dózsa-eposzát, aki a zűrzavaros korszak eseményeinek megéneklésekor a homéroszi eposzparódia hagyományait is figyelembe vette. Nyomon követhetjük Balbius, a cseh történetíró művének utóéletét, melyből még Katona József is merített, valamint képet alkothatunk a tokaji bor XVIII: századi jezsuita költészetben is felbukkanó kultuszáról.
2100 Ft
1680 Ft
Tamási novelláinak eddigi legteljesebb kiadása – több, a közelmúltban előkerült írással.
5990 Ft
4790 Ft
A Szélhárfa lakói száműzöttek. Hazájukból, gyerek- és ifjúkorukból, jobbításra váró sorsukból tiltották ki őket. A hatvanas évek Münchenjében öt magyar fiatal küszködik, hogy saját életet teremtsen, s eközben családjuk, elveszett szülőföldjük emlékeivel és fogva tartó örökségével is szembe kell nézniük, s megmaradni általa. Körülöttük a világ 1968-ban megtapasztalja a forradalom, az anarchizmus, a káosz és az ideálokkal való leszámolás újabb történelmi leckéit, míg ők '56 kiirthatatlan képeit őrzik zsigereikben. A magyar titkosszolgálat beszivárog napjaikba, részt követel barátságukból, amiként a német terrorista-elhárítók is berobbannak, drámai fordulatot hozva életükbe.
2450 Ft
1960 Ft
Női sorsok, gyermektörténetek, magányos emberek és a társas kapcsolatokban vergődő vagy boldogságot találó lelkek – az írónő érzékeny, szép novelláink rólunk, mai emberekről szólnak. A huszonöt írást Zsoldos Vera ihletett rajzai illusztrálják.
2000 Ft
1600 Ft
Alexa Károly irodalomkritikus– a költő hatvanadik születésnapjára – Veress Miklós hatvan versét válogatta e szépen illusztrált kötetbe. „Veress életművének legfőbb előzménye József Attila, akinek nemcsak követője, hanem szerencsés pillanataiban folytatója is tud lenni: legalább tucatnyi nagy vers alkotója. Istent állandóan és különféleképpen megidézve, végül a hitet mégsem vállalva, a kétséges gondviselés helyén mindkettejük számára fölértékelődik a közösség tevékeny alakítása: a közélet.” (Sturm László)
1700 Ft
1360 Ft
Az író regényciklusának első kötete komoly visszhangot váltott ki megjelenésekor. A névtelen főhőssel az első könyv elején a halál kapujában ismerkedtünk meg, és a detoxikáló ajtajában búcsúztunk el tőle. A ciklus újabb kötete a detoxikáló kapujától a hős lakásáig visz el bennünket, metaforikus értelemben a halál közeléből az élet lehetőségének a közelségébe. A tudatfolyam hömpölygését ebben a ciklusban egy új szereplő, egy fiatal lány töri meg, akinek naplóiból, élményleírásaiból új oldaláról ismerjük meg a hőst.
2200 Ft
1760 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!