2004-ben megjelent könyvek

Tanulmányok, érzékeny és szellemes esszék foglalkoznak klasszikus és kortárs szerzőkkel és műveikkel, átfogó értekezés tárgyalja a negyvenes-ötvenes évek irodalmi életét, nagyesszét olvashatunk magyar írók lakhelyeiről, elemző tanulmányt a zsidó családregényről, és megismerhetjük a mindenkori irodalomkritika működését.
2000 Ft
1600 Ft
A kötet a Schvab evangiliom folytatásaként – és ezzel együtt a Schvab-trilógia második darabjaként – egy sváb falu százéves történetét és egyben világképét igyekszik rekonstruálni. A Legendariomban a híres „falu bolondjainak” történetei elevenednek meg tizenhárom elbeszélésben. Ezután a történetekhez kapcsolódó jelképek, álmok magyarázatát adja meg az álmoskönyv, majd a sváb hiedelemvilágba nyerhetünk bepillantást a Ráolvasókönyvet lapozgatva. Ezt a kötetet is a korábbihoz hasonló izgalmas illusztrációkkal, különleges formátumban adjuk közre.
2200 Ft
1760 Ft
Mint Ferdinandy életműve jelentős részének, ezeknek az írásoknak is az emlékezés, az életút felidézése képezi magvát. A háború utáni Buda, a hatvanas évek Szajna-partja, egy álomba merült ibériai halászfalú, na és persze a tropikus szigetek ismert helyszínei írásművészetének, s ezentúl egyedülálló egzotikumai a magyar irodalomnak. A huszonnyolc írás négy ciklusba osztva, kronologikus rendben fedi le az életutat. Ám a múlttal szemben (is) érzett elidegenedettség tükröződik a kötet egészében, akárcsak a címadó novellában, amely felvillantja – és rögtön el is veti – a nagy íróelőd és az elbeszélő művész-alteregója találkozásának lehetőségét. Az elszalasztott alkalmak szülte hiányérzet keserű tónusa szövi át az írások mindegyikét.
1400 Ft
1120 Ft
Jánossy Ferenc festő nemcsak kiváló képzőművész volt, hanem sokak számára emblematikus személyiség, a szabadság szimbóluma. Azzá tette kalandos élete, bohém életvitele, színes, közvetlen, varázslatos egyénisége. A festményeit, rajzait bemutató reprezentatív albumban egykori barátai – számos író, képzőművész, művészettörténész vall róla: életéről, művészetéről.
4500 Ft
3600 Ft
Horvát és magyar tudósok írásait olvashatjuk a „Szent Korona Gyöngyéről”, Fiuméről, a magyar, olasz és horvát kultúra színes kavalkádját megteremtő XIX. századvégi, XX. század eleji kikötővárosról, és olyan hozzá kötődő, izgalmas személyiségekről, mint a Garády Viktor néven magyar íróvá lett olasz akvarista Vittorio Gaussról, az élete alkonyát itt töltő, a hazai nőmozgalomban kitűntetett szerepet játszó Kánya Emíliáról, a Petőfit olaszra fordító Mario Schittarról, és az itt nyaraló-dolgozó Szabó Lőrincről. A kötethez Herder-díjas horvát író, Nedjeljko Fabrio írt előszót.
1950 Ft
1560 Ft
Jánosy István (1919) az elmúlt félszázad magyar irodalmának egyik nagyformátumú és sokoldalú alkotója: költő, jelentős műfordító, drámaíró, novellista, esszéíró. Életművének koronája azonban minden bizonnyal költői munkássága. Jánosynak gyűjteményes kötete 1981-ben jelent meg. Azóta számos verseskötete látott napvilágot, életműve tovább teljesedett. Ez a mostani gyűjtemény tartalmazza minden eddigi kötetének anyagát, beleértve a Rákóczi ifjúsága (1958) című elbeszélő költeményt is, továbbá közli kötetben korábban meg nem jelent verseit is.
2000 Ft
1600 Ft
Versben, novellában és kisregényben, tanulmányban és esszében jelenik meg Kalotaszeg világa, főként Magyarvalkó az író fiatalkori élményei nyomán – középpontban a nemzeti megmaradás kérdésével. Az írások közül sok itt jelenik meg először. Számos, eddig ismeretlen fényképet tartalmaz a kötet Jékelyről és a kalotaszegi családról.
2500 Ft
2000 Ft
A 2004-ben ötvenéves író-költő pályájának eddigi legteljesebb összefoglalását adja a könyv: a lírai művek vizsgálatán túl kitekintést nyújt az epikai, drámai, hangjáték- és meseírói munkássághoz is. A kötetet életrajz és bibliográfia zárja.
700 Ft
560 Ft
Mindenki, aki Lányi András által szőtt történetben felbukkan, halálos biztonsággal tudni véli, hogy mi az igazság az emigrációba kényszerült egykori ’48-as alezredes, Szabó Ágoston és leány rokona, Zorica szerelme ügyében. Mindenki írásos dokumentumokra hivatkozhat, levélre, feljegyzésre, naplóra… A szerelmes románcból és fondorlatos kémtörténetből szőtt virtuóz regény rejtélyeinek nyitjára rájöve az olvasó felteheti a kérdést: melyik korhoz volt hű a szerző, a 19. vagy a 20. század végihez-e? Melyik kor is az, amelyben senki sem az, aminek mondja magát?
1200 Ft
960 Ft
A Kossuth-díjas költő-író esszékötetében veszi sorra visszatérő kérdéseit: az erdélyi sorsra oly jellemző „magyar-magyar” viszonyt, múlt és jelen tanulság- és stratégiagondjait; továbbá azt a folyton körüljárandó kérdéskört, hogy a nemzetiben és az egyetemesben, másképp oldódnak-e az etika alapproblémá...
2000 Ft
1600 Ft
A kötet szerves folytatása a szerző előző verseskönyvének (S.K.arabeus, 1998), amely írás/kimondhatóság értelme és a megtapasztalás lehetőségei, irányai körül puhatolódzott. Az ottani kérdésekre mostanra értek meg a válaszok, melyek az ősi klasszikus eszmerendszerek, elsősorban a keresztény és a keleti világlátás alapjain egy egyéni szemléletmódot keltenek életre. Bibliai témákat idéznek az olyan cikluscímek, mint a Varjú öt éneke (mely egyben a költőelődöt, Ted Hughes-t is idézi), ige, rövid példabeszédek, hosszú példabeszédek stb. A kötet címe sem véletlenül utal az apokrif iratokra, az ellentétes égtájon megfogant gondolatiságot is számos vers (rövid guru, rövid Under-zen, üres stb.) képviseli.
1500 Ft
1200 Ft
Móricz munkásságának igen jelentős része publicisztika, riport, tanulmány. A kötet ezekből válogat, elénk tárva Móricz korának aktuális problémáiból leszűrt történelmi tapasztalatait, példaként állítva olyan történelmi személyiségeket – Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Kossuth, Görgey –, akikkel a szerző több tanulmányában is foglalkozik, vissza-visszatérően.
1700 Ft
1360 Ft
Önéletírásának harmadik, befejező kötetében Nagy Pál a nyolcvanas, kilencvenes évek és a századforduló eseményeiről számol be: elsősorban a Magyar Műhely történetével foglalkozik, a maradék párizsi évekről, a folyóirat hazatelepítéséről ír, valamint a Műhely és körének irodalmi és közéleti tevékenységéről, nemzetközi találkozókról, párizsi és magyarországi irodalmi estekről és különféle megmozdulásokról, avantgárd kiállításokról és eseményekről. Van mondanivalója a rendszerváltozásról is, főként a nyugati írók, irodalmárok haza(vissza)érkezésének és itthoni befogadásának problematikájáról.
2700 Ft
2160 Ft
A párizsi Magyar Műhely-alapító költő, műfordító, tipográfus új regényének hőse Olivér, az ’56-os belgiumi emigráns fiatalember, akinek liège-i egyetemi éveit és nő-kapcsolatait követhetjük nyomon. A barátságok, szerelmek mindig az elhagyott otthon, a kamaszévek eseményeit hozzák felszínre, a magyarországi ötvenes évek komor hangulatát idézik, amikor legalább olyan fontos volt az emberek számára az őszinte baráti-szerelmi kapcsolat, mint az idegenbe szakadt fiatalembernek az új környezetben kialakuló érzelmi viszonyok.
2200 Ft
1760 Ft
Prágai Tamás elbeszélései kortárs környezetben – itthon, Magyarországon, a pontosan azonosíthatatlan, a felbukkanó szereplők révén mégis ismerős faluban – valahol vidéken -, más alkalommal Balatonfüreden, illetve Budapest helyszínein – a rakparton, a körúton, a budai hegyek közt - játszódnak, a történeteket mégsem a helyek ismerőssége köti össze. Hanem a szereplők. Hétköznapi, mégis különös alakok Prágai hősei, mintha úgy válnának szokatlan, néha abszurd események hőseivé, hogy maguk nem is csodálkoznak ezen. Van bennük valami koridegen – és éppen ez a tulajdonságuk révén indítanak meg.
1400 Ft
1120 Ft
Tarbay regényben szürreális síkon épül újra a főhős, Ivánov tudata: a történet a Zónából, ebből a történelem utáni, meghatározhatatlan helyzetű – bár valahogy nagyon kelet-európai – világban indul, majd itt futnak össze a szálak az utolsó oldalakon. Közben szétválnak-összefonódnak: álom lesz a valóságból, valóság a rémálomból, vágy és félelem helyet cserélnek. Járunk Londonban éppúgy, mint megnevezhetetlen harmadik világbeli tropikus elfekvőben, lemezstúdióban és börtönnek is beillő internátusban… De a tudat végső állomása – ahogy ez Tarkovszkij óta már toposz –: a Zóna, ahonnan nincs szabadulás. A regény egy időben jelent meg hazánkban és Izraelben. A szerző 2005-ben ezért a regényéért magas szintű állami kitüntetést kapott Izraelben.
1600 Ft
1280 Ft
A Porral kezdődő, majd a Híddal folytatódó regénytrilógia záró darabja formájában a kínai hadművészet harminchat hadviselési módozatát tükrözi, az alvóvárosok lakótelepeitől a hóhatáron felüli villákig…
3000 Ft
2400 Ft
díszdobozos kiadás
6000 Ft
4800 Ft
Van egy festmény - vörös ködből elővillanó, szürkéskék víz felett lebegő sirályt ábrázol -, és sokaknak sokfélét jelent, jót-rosszat egyaránt. Egy spanyol öböl idilli emlékét, egy drámai kimenetelű mexikói kalandot. egy havasi kalyibában töltött lidérces éjszakát: Tolvaly Ferenc tovább folytatja a Magányos évszázad és A Szélhárfa lakói regényeit, immár trilógiavá bővítve dokumentum- és életrajzi elemekkel átszőtt, a térben és időben madárszárnyak biztonságával csapongó írásait. Hozzánk most a legközelebbi a Vérvörös sirály.
2450 Ft
1960 Ft
Elmozdultak a megszólalás arányai, megfogyatkoztak a metaforák, háttérbe szorult az indulása óta folyamatosan jelen lévő erős képi világ Tóth Erzsébet költészetében. Helyükbe lépett a kétely és az önreflexió szárazabb és egzaktabb nyelve, megszaporodtak a világban való elbizonytalanodást rögzítő gesztusok, iróniával telítődött a jól ismert hang, melyen mind többször dereng át a kétségbeesés méltósága.
1400 Ft
1120 Ft
Vajda Péter a reformkor mértékadó, nagy hatású írója, újságírója, politikusa volt (hatással volt Petőfire és az egész '48-as nemzedékre) - ám az utókor elfelejtette. Jóllehet, az irodalmi orientalizmus tőle fakad (s visz Jókaiig), ahogy az első szabadvers-kísérletek is. A litterátor szakma csak napjainkban fedezi fel újból és kezdi értékelni kivételesen gazdag életművét. Szépirodalmi munkáit, a Dalhon teljes szövegét, valamint tanulmányait és publicisztikai írásait adjuk közre jegyzetekkel, név- és szómagyarázatokkal, utószóval és életrajzzal.
4500 Ft
3600 Ft
A Kanadában élő költő életművéből válogat két Árkánumos szerkesztőtársa. A kötet a szerző új verseivel zárul.
1560 Ft
1250 Ft
Zalán Tibor sok műfajú író: próza-, mese- és drámakönyvei jelennek meg időről időre, színházi és rádiószínházi bemutatók tarkítják a pályát. A szerző mostanság mégis ritkábban jelentkezik verseskötettel, mint a korábbi években. A jelen versösszeállítást a szerző – kimondatlanul persze – az ötvenedik születésnapról hagyott emlékeztetőül szánja. A könyv szélsőséges formai elemek egybeépítésével tesz kísérletet a mostanra kialakított költői világ és megszólalási mód nagy ívű demonstrálására, haikuk és nagy testű versek változatos egymásra szerkesztettségére.
1700 Ft
1360 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!