2010-ben megjelent könyvek

Szellemi elődökhöz írt hommage-ok, remekül szerkesztett szonett-ciklus, tárgyiasultságukban, távolságtartásukban is megrendítő szerelmes líradarabok érett, pontos, végiggondolt poétikáról tanúskodnak.
1000 Ft
800 Ft
„Első tanulmány- és kritikakötetét adja közre a már szépíróként is sikerrel debütált Darvasi Ferenc. Most jelöli ki az irodalmi játéktér alap- és oldalvonalainak rugalmas mészcsíkját. Számára a sokat emlegetett játéktér valóban a játék tere is; »futballprózánknak« különös figyelmet szentel, erősen megérinti a dramaturgia és a színház, zenei ismereteit szinte valamennyi írásában kamatoztatja. Szuggesztív mondatokba sűrített ítélőereje biztos, sárga és piros lapokat azonban nem osztogat. Ír, olvas, állást foglal, véleményét továbbadja az olvasóknak.
1575 Ft
1260 Ft
1901-ben A Hét című hetilapban Ignotus szerkesztő Emma asszony álnéven receptek beküldésére tett felhívást. A beérkező receptek mellett sok olvasói levél, hozzászólás, tanács is napvilágot látott a lap hasábjain, nemegyszer egymás véleményére reflektálva, vitatkozva – tehát egyfajta századfordulós gasztronómia „blog” jött létre. A hozzászólók nem csak háziasszonyok voltak, hanem olyan nevezetes személyek is, mint Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Tömörkény István és persze maga Ignotus.
2500 Ft
2000 Ft
„Dobás Kata gondolkodását a múltnak a jelenben való továbbélése foglalkoztatja. Írásait joggal nevezhetjük kritikáknak, de azzal, hogy az általa vizsgált műveket, irodalmi jelenségeket történelmi összefüggésekbe ágyazza, többek is annál, mint amit hagyományosan kritikának szoktunk hívni. (...) Kiindulópontja a tizenkilencedik század, onnét eredezteti az általa vizsgált jelenségeket, és a mai jelenségek kapcsán is odáig tekint vissza.
1575 Ft
1260 Ft
A kiváló erdélyi költő új kötetében egy általa kitalált ibér (baszk) dalköltő, Esteban Zazpi de Vascos Aitzgorr (1746–1821) bőrébe bújik. Felfedezettje képmás, alteregó, a legjobb és legtitkosabb írói énje. Zazpi valójában egy kimeríthetetlen életű és kalandozású régi alak, aki baszk poétaként írja a verseit, mint a szabadság örökös dalnoka. Zazpi és fordítója, Ferenczes egyaránt fűznek a versekhez magyarázó jegyzeteket, melyekből kirajzolódik az életút...
2000 Ft
1600 Ft
„...nem hagy nyugodni a gondolat, hogy az emberi sorsok, akár az évszakok, folyton ismétlődnek a földön, ugyanazok a szerepek járnak körbe-körbe, csak a személyek váltakoznak, akik eljátsszák azokat.” – Egy bácskai magyar család legendáriuma, a ’80-as évek Jugoszláviájának egyhangú, mégis vészjósló mindennapjai, összeszövődő-szétváló sorsfonalak, Montenegró és az Adria idéződnek meg a regény lapjain.
2000 Ft
1600 Ft
Az irodalomtörténész-esztéta Horkay Hörcher Ferenc Ottlik Gézáról szóló írásainak gyűjteménye a kötet. Tíz tanulmány – tíz világos esszé: az elmélyült elemzés tisztasága és a szöveg primér vonzása érződik. Horkay Ottlik-könyvén.„A regény tett” – írta Ottlik, s minden irodalomnak szüksége van a felismerésből származó sorsdöntő tradícióra. Horkay Hörcher könyvével ugyanakkor épít arra a szellemi hozadékra is, amelyet egy ilyen méretű és kvalitású életmű jelent.
2000 Ft
1600 Ft
A trilógia záró darabjában (Az éden íze és Az űrnő ezüst ujja című kötetek után) is sajátos magyar mitológia szólal meg elementáris nyelvi játékossággal s erővel. Keveredve „északi népem” mitológiájával – az ősök, a régmúltak, a mostaniak életidejével, hogy kifejezhessék Kiss Anna költői világképének sztoikus értelmezését: „elmúlunk, / mégis ébren, / világosan, sötéten / hallgatjuk / vélünk múló / nővéreink / a szélben”. Kiss Anna költészete „lélekdobon” szól – s mi csak ülünk ott ennek a költészetnek a tüzénél.
2000 Ft
1600 Ft
„Széles látókörről, élénk kritikai érzékről, sokoldalú elemzőkészségről tanúskodó (és számos folyóiratban megjelent) könyvbírálataival, művészeti recenzióival, irodalmi esszé-tanulmányaival rendkívül fiatalon szerzett elismertséget Koncz Tamás – akinek mostani bemutatkozó kötete gazdagon ad számot mindezekről a vonzó irodalomkritikusi erényekről. Nyitott, friss, elfogulatlan szemmel, izgalmasan pillant rá mai szellemi jelenségekre, akár lírai, prózai vagy értekező műfajú alkotásokra, hogy azután kiforrottan eredeti előadásmódjával...
1575 Ft
1260 Ft
Az animációt a közvélekedés még ma is nagyobbrészt a szórakoztató gyermekrajzfilmekkel azonosítja. Pedig e nagy múltú – az élő filmnél is korábbi – művészeti ágnak beláthatatlanul gazdag irányzatai, kísérletei, alkotói életművei vannak több mint száz éve. Ezek áttekintésére, esszészerű, élményközpontú megismertetésére vállalkozott a képzőművész-rajzfilmes M Tóth Éva. Szerzőnk az animáció világtörténetén túl különös figyelmet szentel a műfaj hazai történetének, nagyjainak, jelenlegi problémáinak, és személyes érintettségét sem tagadva idézi fel a rajzfilmes műhelyek, alkotók mindennapjait.
3500 Ft
2800 Ft
Napjaink tudományos életének jellegében és nagyságrendjében szinte egyedülálló vállalkozása ez az antológia, mely a Magyar Remekírók sorozat 1979-ben megjelent Magyar gondolkodók – 17. század című kötetének rég várt folytatása. A felvilágosodás kritikai szemléletének hatására a 18. században jelentősen felgyorsult a humán tudományok elkülönülése, s az egyre nagyobb számban megjelenő magyar nyelvű könyvek biztosították a hatalmas új ismeretanyag széles körű terjedését. A szorosabb értelemben vett szaktudományos források mellett számos irodalmi igényű tudományos és tudományos ismeretterjesztő munka született. A téma irodalomtörténeti jelentőségét elsősorban az adja, hogy a széppróza fő forrása ebben az időszakban az értekező próza, s a kötet szövegeinek nagy része idetartozik.
6000 Ft
4800 Ft
Lenyűgözve olvassuk a különféle rövid karcolatokat, meséket, jellemrajzokat, világképeket és egyéb ismereteket az élet legkülönfélébb tartományaiból: valóság és absztrakció, légiesség és tenyeres-talpasság mindig így, együttesen, kéz a kézben járnak ezekben az írásokban – egyik sem törekszik semmiféle kizárólagosságra. Tull úr történetei nem elmesélhető történetek – mindig, minden pillanatában valami egészen váratlan esemény beiktatásával dramaturgiai csavarodás képes bekövetkezni. Hol a valóság válik mesévé, hol egész fordítva, a mese valósággá, hol a legszebb, legabsztraktabb képességekkel rendelkezik az ember, hol a legsötétebb gonoszságokkal.
2000 Ft
1600 Ft
Sárközi Londonról és a pesti Király utcáról írott könyvei után ezúttal a budai Várnegyedben bolyongott – annak a Máraihoz visszavezethető axiómának igazát keresve, amely szerint: „a Várban lakni világnézet”. Hogyan gondolkodnak erről a ma itt élők? Létezik-e efféle „várbeli világnézet”? Léteznek-e ma „vérbeli várbeliek”? A szerző utcáról utcára járva faggatja az itt-élőket, idézi fel az egykor itt élt családok – Batthyányak, Széchenyiek, Esterházyak, Márffyak, Mailáthok, Hatvanyak (hogy csak a leghíresebbeket említsük) – olykor tragikus sorsát. Akiknek története összefonódik az épületekével. A könyv izgalmas elegyét nyújtja helytörténetnek, építészettörténeti leírásnak, a peripatetikus séta örömének és egyes életrajzok novellisztikus felidézésének. S miközben szociográfia és szépirodalom keverednek néhol tárgyilagos dokumentarizmussal, még egy hajdani Ruszwurm-krémes is terítékre kerül.
2950 Ft
2360 Ft
A magyarság az elmúlt ötszáz év hányattatott történelmének nemcsak szenvedő alanya, hanem okozója is volt. A könyv választ keres arra, mi magyarázza a rosszul meghozott politikai döntéseken alapuló kudarcok sorozatát és milyen kitörési pontok kínálkoznak az ezredfordulón a magyarság számára.
2750 Ft
2200 Ft
A Nyugat-nemzedék kiemelkedő szerzőivel (Babits, Krúdy, Karinthy, Márai stb.) induló kötet egészen napjainkig, Kertész Imre Nobel-díjáig ível, kiemelkedő helyet szentelve Mészöly Miklósnak (akinek egyébként a szerző barátja is volt). Részletesen elemzi a ’80-as évek több, mára klasszikussá vált darabját (például Nádas Péter, Esterházy műveit), s kitér kevésbé méltatott, ám jelentős életművek (Hajnóczy Péter, Sziveri János, Lábass Endre stb.) értékelésére is.
2750 Ft
2200 Ft
A nyugati magyar irodalom 2009-ben elhunyt lírikusának hagyatékban maradt, ill. szétszórtan megjelent verseit rendezte kötetbe az író- és nemzedéktárs Kemenes Géfin László. Vitéz György 1956 után Montrealban telepedett le. A St. Elizabeth-kórház klinikai pszichológusa volt nyugdíjazásáig, előadott a Concordia Egyetemen. Rendszeresen közölték verseit a nyugati magyar irodalom fő orgánumai, a párizsi Irodalmi Újság és Magyar Műhely és a müncheni Új Látóhatár, majd 1981-től a washingtoni arkánum, melynek egyik szerkesztője is volt.Ez időben teljesedett ki költészete: szatirikus világlátása, humora, a lélek rezdülését finoman követő dikciója nemzedékének összetéveszthetetlen lírikusává avatta.
1500 Ft
1200 Ft
A kitűnő zenetörténész Wilheim András kötetének alapmotívuma, hogy lehetséges-e a zenéről, a zene és irodalom kapcsolatáról, mint körülírható kalandról úgy beszélni, hogy az érvényes lehet. Nem zenei ismeretterjesztést vállal a szó konvencionális értelmében, sokkal inkább vonzó kalandot eddig ismeretlennek gondolt szellemi tartományok meghódítására. S közben segít, kalauzol, eligazít – miként a kötetben több helyütt idézett előd, a kortárs zenei esszéírás klasszikusa, Pierre Boulez is teszi Wilheim András úgy beszél a legabsztraktabb zenékről, mintha az nem csupán a zenéről szólna, hanem irodalomról is, a vizuális művészetekről is. De leginkább magáról az életről.
3000 Ft
2400 Ft
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH

Megrendelések

0 Products - 0 Ft
Go to cart

Könyv keresése

Kiemelt ajánlatunk

KÖNYVEINK MEGRENDELÉSE
Kedves Vásárlónk! Honlapunk működési zavara miatt kérjük, hogy átmenetileg e-mailben, a petra.racz ((kukac)) kortarskiado.hu címen rendeljen tőlünk könyveket, megadva elérhetőségeit!